Top Panel

Avis Legal - Turieco
INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA

El present es constitueix com l'Avís Legal i les Condicions d'Ús que regulen l'accés, navegació i ús de la web www.turieco.com.(En endavant, TURIECO

TURIECO és una entitat amb domicili social a: Avd.del Estatut, nº 130, 08191 Rubí, Barcelona

Per comunicar-se amb TURIECO de manera directa i efectiva, podrà posar-se en contacte als telèfons: +34 666.19.28.10 - 699.16.85.69

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

2.1. Les presents condicions generals (en endavant les Condicions Generals) regulen l'accés als continguts (en endavant els Continguts) i tots els serveis (en endavant els Serveis) oferts per TURIECO a través de www.turieco.com i/o altres llocs web de TURIECO (les pàgines web), inclosos els comentaris de notícies i articles, Blocs, xats i qualsevol altre, així com la utilització dels mateixos per part dels usuaris (tindran la condició d'usuari que accedeixin als Continguts i/o utilitzin els Serveis, en endavant els usuaris. Tanmateix, TURIECO es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc Web i dels Serveis, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L'accés i utilització dels continguts i serveis amb l'entrada en vigor de les modificacions o els canvis en les condicions suposen l'acceptació de les mateixes.

2.2. Tanmateix l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars, que, segons els casos, substituiran completaran i/o modificaran les presents condicions generals d'ús, i en cas de contradicció, prevaldran els termes contradictoris de les condicions particulars sobre les Condicions Generals.

Abans d'utilitzar, reservar i/o contractar aquests serveis específics oferts per TURIECO, l'Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades, si escau, a aquest efecte per TURIECO. La utilització, reserva i/o la contractació d'aquests serveis específics, implica l'acceptació de les condicions particulars que els regulen a la versió publicada per TURIECO en el moment en que es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació.

2.3. L'accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l'acceptació per l'usuari del present Avís Legal i les Condicions d'Ús que inclou.

En aquest sentit, s'entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web.

3. ACCÉS

3.1. L'accés als Continguts i la utilització dels Serveis proporcionats per www.turieco.com té caràcter gratuït, si bé, algun dels Serveis i Continguts oferts per TURIECO a tercers a través del Lloc Web poden estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d'una quantitat, cosa que s'especificarà en les seves pròpies condicions generals de contractació.

3.2. Queda prohibit l'accés al Lloc Web per part de menors d'edat, llevat que comptin amb l'autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes duts a terme els menors al seu càrrec , d'acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l'accés realitzat per un menor al Lloc Web s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

3.3. L'accés i navegació a través del lloc web no requereix registre, però, per accedir a la reserva i/o contractació de determinats productes i / o serveis requerirà l'alta prèvia en el "Registre d'usuaris" d'aquest Lloc Web mitjançant la selecció per part de l'usuari, d'identificador i contrasenya.

La contrasenya, personal i intransferible, ha de ser generada per l'usuari d'acord a les regles de robustesa i complexitat que s'estableixin en cada moment per TURIECO. La contrasenya creada per l'usuari tindrà una validesa temporal il·limitada.

Si l'Usuari selecciona una contrasenya que no compleixi amb els requisits mínims d'acord amb la Política de Contrasenyes aprovada i vigent en TURIECO s'avisarà l'usuari d'aquest incompliment i dels condicionaments que han de reunir aquesta contrasenya per una efectiva validesa a l'alta l'interessat en el Registre d'Usuaris de TURIECO.

Tanmateix, el lloc web disposa de les funcionalitats necessàries perquè l'usuari pugui canviar la contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, perquè sospiti o constant que s'hagi produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

3.4. La contrasenya tindrà caràcter personal i intransferible. L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer i tampoc a la pròpia TURIECO. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que hagin seleccionat com Usuaris registrats de TURIECO, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita del lloc web per qualsevol tercer il·legítim, que utilitzi a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari.

En virtut de l'anterior, es obligació del Usuari notificar de manera immediata als gestors del lloc web sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat a els mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel · lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, TURIECO quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel · lectual i industrial.
TURIECO per si o com a cessionària o llicenciatària, està autoritzada o és titular de tots els drets de propietat intel · lectual i industrial del lloc web, fent expressa reserva dels mateixos, per que queda expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública en tot o en part dels mateixos, en cap forma ni per cap mitjà sense comptar amb l'autorització prèvia de TURIECO, tot això de conformitat amb el que preveu l'article 32.1 del Text refós de la Llei de Propietat Intel · lectual.
L'Usuari s'abstindrà d'emprar qualsevol sistema o dispositiu capaç d'accedir o alterar la configuració del lloc web o el seu sistema de seguretat.
En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'Usuari pel Lloc Web o la utilització, adquisició i / o contractació de productes o serveis oferts a través del lloc web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de TURIECO.
5. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA
5.1. L'Usuari es compromet a utilitzar els Serveis proporcionats per www.turieco.com de conformitat amb la Llei i amb les presents Condicions Generals. L'Usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar els Serveis amb fins o efectes il · lícits o contraris al que estableixen les Condicions Generals.
5.2. L'Usuari està d'acord i té present que en els serveis de comentari de notícies, Blocs, enviament d'informació a través de formularis, així com qualssevol altres que permetin la publicació de les opinions dels usuaris, no s'accepten anuncis, cadenes de missatges de correu electrònic o qualsevol altre contingut que no sigui opinar o debatre sobre articles o notícies. En utilitzar els Serveis, l'Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no utilitzar-los per enviar missatges que difamen o insultin, o que continguin informació falsa, que sigui inapropiada, abusiva, nociva, pornogràfica, amenaçadora, danyant la imatge pública o la vida privada de terceres persones o que per alguna causa infringeixin alguna llei.
5.3. En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat en línia ia no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels Serveis proporcionats per www . turieco.com, informacions, missatges, gràfics, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol classe de material, dades o continguts que, sense ànim exhaustiu:
(A) incorrin en activitats il · lícites, il · legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic
(B) de qualsevol forma contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment i / o en els tractats internacionals i / oa la resta de l'Ordenament Jurídic;
(C) indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries o violentes;
(D) indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat;
(I) incorporin missatges delictius, violents o degradants;
(F) indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
(G) siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats o extemporanis, de forma que puguin induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
(H) es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel · lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar;
(I) violen els secrets empresarials de tercers;
(J) siguin contraris al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones;
(K) infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions;
(L) provoquin per les seves característiques (com format, extensió, etc.) Dificultats en el normal funcionament dels Serveis.
Responsabilitat per danys i perjudicis.
L'Usuari respondrà de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut de les presents Condicions Generals o de la llei en relació amb la utilització dels Serveis.
6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS
6.1. En el cas que l'usuari envia informació de qualsevol tipus a TURIECO a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats a tal fi en la pròpia Pàgina, l'Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel · lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercers, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.
6.2. L'Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a TURIECO per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.
7. RESPONSABILITATS I GARANTIES.
TURIECO no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que poden ser adquiriros a través del Lloc Web, preparada per professionals de molt diversos sectors.
En conseqüència, TURIECO no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts o productes, (iii) l'absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra, (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts i productes del lloc web, (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que TURIECO estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.
No obstant això, TURIECO declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.
Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il · lícit, il · legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel · lectual i / o industrial, haurà de notificar immediatament a TURIECO perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.
Exclusió de garanties i exoneració de responsabilitat
TURIECO no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels Serveis. TURIECO tampoc garanteix la utilitat dels Serveis per a la realització de cap activitat en particular, ni la seva infal · libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament accedir a les diferents pàgines web que formen el servei de Fòrum, ni que a través del mateix es puguin difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades o continguts o accedir a informacions, dades o continguts difosos o posats a disposició per tercers.
TURIECO no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels Serveis, i de l'accés als Continguts ia les suspensions del servei i, en particular, encara que no d'un manera exclusiva, a les limitacions temporals en l'accés a les diferents pàgines web del servei de comentaris. TURIECO podrà en qualsevol moment suspendre temporal o definitivament qualsevol Servei.
TURIECO no assumeix cap responsabilitat ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'Usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
TURIECO no assumeix responsabilitat alguna respecte a la veracitat, licitud, exactitud, exhaustivitat, actualitat, fiabilitat i / o utilitat dels Continguts.
TURIECO no assumeix cap responsabilitat pel contingut o serveis que existissin en enllaços als quals es pogués accedir des del Lloc Web.
Utilització dels Serveis sota l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari.
L'Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús dels Serveis té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tenint en compte la naturalesa d'aquests Serveis, el contingut dels missatges publicats a través dels mateixos expressa únicament l'opinió del seu autor. TURIECO no garanteix l'exactitud, integritat o utilitat de qualsevol missatge, pel que en cap cas serà responsable del contingut dels mateixos.
L'Usuari reconeix i accepta que la utilització del Lloc Web serà efectuada amb fins estrictament particulars, el que suposa que queda prohibit que l'Usuari autoritzi a tercers l'ús total o parcial del lloc web o que introdueixi o incorpori com una activitat empresarial pròpia els Continguts i els Serveis.
Exclusió de garanties i exoneració de responsabilitat per la utilització dels Serveis pels Usuaris
TURIECO no té obligació de controlar la utilització que els Usuaris fan dels Serveis. En particular, TURIECO no garanteix que els Usuaris utilitzin els Serveis de conformitat amb aquestes Condicions Generals, ni que ho facin de forma diligent. TURIECO tampoc té l'obligació de verificar la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres Usuaris. En qualsevol cas, conserva les dades i informació que la legislació en vigor li exigeix.
Limitació en la Utilització dels Serveis
TURIECO es reserva el dret a denegar la utilització dels Serveis ia retirar les informacions, dades i continguts difosos o posats a disposició de tercers a través de qualsevol d'aquests Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells Usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals. TURIECO podrà eliminar aquells missatges que consideri inapropiats, fora de context o que no tenen continuïtat amb el debat
8. ENLLAÇOS.
8.1 Enllaços a altres pàgines web
En cas que en el Lloc Web, l'Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançat diferents botons, links, banners, etc., Aquests serien gestionats per tercers. TURIECO no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que es puguin establir enllaços des del Lloc Web.
En conseqüència, TURIECO no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la que es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.
En aquest sentit, si els Usuaris tenen coneixement efectiu de la il · licitud d'activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament TURIECO als efectes de que es procedeixi a deshabilitar l'enllaç d'accés a la mateixa.
L'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc Web a un altre lloc web aliè no implicarà que hi hagi algun tipus de relació, col · laboració o dependència entre TURIECO i el responsable del lloc web aliè.
8.2 Enllaços a altres pàgines Web amb destinació al Lloc Web
Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d'atenir a les següents estipulacions:
L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l'Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL de la pàgina del lloc web que enllaç i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina del lloc web que s'enllaci. En cap cas, llevat que TURIECO ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure'l com a part de la seva Web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del lloc web.
A la pàgina que estableix l'enllaç no es pot declarar de cap manera que TURIECO ha autoritzat aquest enllaç, llevat que TURIECO ho hagi fet expressament i per escrit. Si l'entitat que realitza l'enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d'element identificatiu de TURIECO i / o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
TURIECO no autoritza l'establiment d'un enllaç al lloc web des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il · lícits, il · legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l'ordre públic o les normes socials generalment acceptades.
TURIECO no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. TURIECO no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat de seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.
9. POLÍTICA DE PRIVACITAT
La Política de privadesa de www.turieco.com queda determinada pel que estableix el document POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES.
10. DURADA I MODIFICACIÓ
10.1. TURIECO podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal oa través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.
10.2. La vigència temporal d'aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l'Avís legal modificat.
10.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, TURIECO podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en el present Avís legal.
11 GENERALITA TS
11.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l'Avís legal.
11.2. En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquest Avís legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.
11.3. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquest Avís legal fora (n) considerada (s) nul (s) o inaplicable (s), en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul · litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l'Avís legal.
11.4. El no exercici o execució per part de TURIECO de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.
12. JURISDICCIÓ.
Les relacions establertes entre TURIECO i l'Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, TURIECO i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

 

Sobre Nosaltres

Turieco té com a objectiu principal facilitar la recerca d'informació a totes aquelles persones que vulguin viatjar per les capitals de províncies d'Espanya. És una web on podran trobar, de cada província espanyola, les visites virtuals dels llocs més emblemàtics, les festes més divertides i el millor de la seva gastronomia. En definitiva, Turieco et reuneix tota la informació per facilitar els viatges i fer que siguin més agradables.

Xarxes socials

Estàs aquí: IniciAvís legal
Amunt